ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ แม่น้ำแยงซี BY Century Victory 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ แม่น้ำแยงซี BY Century Victory 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ แม่น้ำแยงซี BY Century Victory 4วัน 3คืน ฉงชิ่ง – เฟิงตู – เฟิงเจีย – เขื่อนสามหุบเขา – อี้ชาง


ล่องเรือสำราญ แม่น้ำแยงซี BY Century Victory 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์
CRU_0137
จำนวนวันเดินทาง
4วัน3คืน
กำหนดการเดินทาง
01 มี.ค. 66 - 01 ธ.ค. 66
เดินทางโดย
Century Victory
Century Victory
ราคาเริ่มต้น
23,500 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 ฉงชิ่ง
2 เฟิงตู
3 เฟิงเจีย
4 เขื่อนสามหุบเขา, อี้ชาง

วันที่ 1 : ()

ท่าเรือ
ฉงชิ่ง
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
เฟิงตู
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
เฟิงเจีย
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
เขื่อนสามหุบเขา, อี้ชาง
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

แผนที่เดินทางเรือ

แผนที่เดินทางเรือ
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
อา. 01 ต.ค. - อ. 31 ต.ค. 66 Superior Cabin 35,900 31,900 - - 27,000
Deluxe Cabin 25,900 22,900 - - 19,600
พ. 01 พ.ย. - พฤ. 30 พ.ย. 66 Presidential Suite 140,500 51,500 - - -
Superior Cabin 33,500 29,500 - - 25,400
Family Suite 82,900 51,500 - - -
Executive Suite 71,900 44,500 - - -
Deluxe Cabin 23,500 20,500 - - 17,000
ศ. 01 ธ.ค. - อา. 31 ธ.ค. 66 Superior Cabin 33,500 29,500 - - 25,400
Presidential Suite 140,500 51,500 - - -
Family Suite 82,900 51,500 - - -
Executive Suite 71,900 44,500 - - -
Deluxe Cabin 23,500 20,500 - - 17,000

อา. 01 ต.ค. - อ. 31 ต.ค. 66
(ห้องพัก : Superior Cabin)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
35,900 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
31,900 บาท
พักเดี่ยว
27,000 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
25,900 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
22,900 บาท
พักเดี่ยว
19,600 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
140,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
51,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
33,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
29,500 บาท
พักเดี่ยว
25,400 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
82,900 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
51,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
71,900 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
44,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
23,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
20,500 บาท
พักเดี่ยว
17,000 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
33,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
29,500 บาท
พักเดี่ยว
25,400 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
140,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
51,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
82,900 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
51,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
71,900 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
44,500 บาท

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
23,500 บาท
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
20,500 บาท
พักเดี่ยว
17,000 บาท

 อัตรานี้รวม

 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (ห้องพักบนเรือสำราญ)
 • ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ
 • กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
 • ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มเฮาส์ไวน์ (แดง & ขาว) เบียร์ท้องถิ่น กาแฟ ชา และเครื่องดื่มนานาชนิดบนเรือสำราญ และ WIFI บนเรือตลอดการเดินทาง
 • บริการยกสัมภาระเช็คอินขึ้นและลงท่าเรือ
 • บริการดูแลเด็กด้วยโปรแกรมสำหรับเด็กและกิจกรรมบนเรือโดยเฉพาะ
 • ผู้เข้าพักห้องสุพีเรียร์ดีลักซ์เคบินสามารถเข้าใช้ห้องอาหาร VIP Pavilion ได้ตลอดการล่องเรือ
 • ค่าทิปพนักงานบนเรือ

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่าจีน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ
 • ค่า Transfer จากสนามบินไปท่าเรือ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงาน 30 USD ต่อท่าน
 • ค่าทัวร์เสริม

 หมายเหตุ

 • สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 23 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
 • ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในโปรแกรมเวลาที่ใช้ในการเทียบท่าเป็นเวลาไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง
จำนวนผู้เข้าชม 72 ครั้ง


 แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน


ล่องเรือสำราญ มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4วัน 3คืน   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0148
จำนวนวัน
4วัน 3คืน
ปลายทาง
Port Klang
 03 พ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 66
  Genting Dream

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
พร้อมตั๋วเครื่องบิน
ขึ้น-ลง สุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท/ท่าน
ล่องเรือสำราญ Mediterranean cruise (7 Nights)4 ประเทศ   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0152
จำนวนวัน
8วัน 7คืน
ปลายทาง
France
 03 มิ.ย. 66 - 30 ธ.ค. 66
  MSC World Europa

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
แพคเกจอย่างเดียว
ขึ้น-ลง France/France

ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท/ท่าน
ล่องเรือสำราญ ชมมนต์เสน่ห์ของเนเธอร์แลนด์ 8วัน   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0127
จำนวนวัน
8วัน
ปลายทาง
Amsterdam
 
  River Empress

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
พร้อมตั๋วเครื่องบิน
ขึ้น-ลง Amsterdam/Amsterdam

ราคาเริ่มต้น 185,000 บาท/ท่าน
ล่องเรือสำราญ เมดิเตอร์เรเนียน 3 ประเทศ 7คืน   26 รหัสทัวร์ :: CRU_0151
จำนวนวัน
8 วัน 7 คืน
ปลายทาง
Civitavecchia (Italy)
 07 มิ.ย. 66 - 18 ต.ค. 66
  MSC Seaview

การเดินทาง
แพกเกจทัวร์
แพคเกจอย่างเดียว
ขึ้น-ลง ซีวีตาเวกเกีย (อิตาลี)

ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท/ท่าน