เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@madamontour

Travel License : 11/05333

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน ฉางซา หนานชาง หุบเขาเทวดาวั้งเซีนกู่ 5วัน 4คืน (VZ)

ทัวร์จีน ฉางซา หนานชาง หุบเขาเทวดาวั้งเซีนกู่ 5วัน 4คืน (VZ)

ทัวร์จีน ฉางซา หนานชาง หุบเขาเทวดาวั้งเซีนกู่ 5วัน 4คืน (VZ)

สัมผัสหุบเขาเทวดา วังเซียนกู่ หมู่บ้านโบราณริมผา หมู่บ้านโบราณหวงหลิ ล่องเรือชมแสงสีจู้หนี่โจว นั่งรถไฟความเร็วสูง

รหัสทัวร์

CN_VZ00081 | AD-CSX001-VZ

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

08 ก.พ. 67 - 04 พ.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

23,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietjet Air

ก.ค. 67

26,900฿

04-08

26,900฿

09-13

26,900฿

18-22

26,900฿

23-27

ส.ค. 67

25,900฿

01-05

25,900฿

06-10

25,900฿

15-19

25,900฿

20-24

25,900฿

22-26

25,900฿

27-31

ก.ย. 67

26,900฿

05-09

26,900฿

10-14

26,900฿

19-23

26,900฿

24-28

ต.ค. 67

26,900฿

03-07

27,900฿

08-12

27,900฿

17-21

27,900฿

29-02พ.ย.

27,900฿

31-04พ.ย.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

23 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67

26,900

26,900

26,900

5,000

6,500

-

20

01 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67

25,900

25,900

25,900

5,000

6,500

-

20

06 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67

25,900

25,900

25,900

5,000

6,500

-

20

15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67

25,900

25,900

25,900

5,000

6,500

-

20

20 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 67

25,900

25,900

25,900

5,000

6,500

-

20

22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

25,900

25,900

25,900

5,000

6,500

-

20

27 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67

25,900

25,900

25,900

5,000

6,500

-

20

05 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67

26,900

26,900

26,900

5,000

6,500

-

20

10 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67

26,900

26,900

26,900

5,000

6,500

-

20

19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

26,900

26,900

26,900

5,000

6,500

-

20

24 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67

26,900

26,900

26,900

5,000

6,500

-

20

03 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67

26,900

26,900

26,900

5,000

6,500

-

20

08 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67

27,900

27,900

27,900

5,000

6,500

-

20

17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

27,900

27,900

27,900

5,000

6,500

-

20

29 ต.ค. 67 - 02 พ.ย. 67

27,900

27,900

27,900

5,000

6,500

-

20

31 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 67

27,900

27,900

27,900

5,000

6,500

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินฉางซาหวงหัว • เข้าสู่ที่พัก

Day : 2

เมืองฉางซา • เมืองหนานชาง • หอโบราณริมน้ำเถิงหวัง (ไม่ขึ้นหอ) • บ้านขุนนาง • หมู่บ้านจำลอง Luzern (แวะถ่ายรูปหน้าหมูบ้าน) • ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมหนานชาง (Wan Shou Gong)

Day : 3

เมืองอู้หยวน • หมู่บ้านโบราณหวงหลิง สะพานกระจก (รวมค่ากระเช้าไป-กลับ) • ล่องเรือชมแสงสีอู้หนี่โจว

Day : 4

อุทยานเขาหลิงซาน (รวมกระเช้าไป-กลับ) • ท้องฟ้ากระจก ชมภูเขาหินรูปต่างๆ • เมืองซ่างเหรา • หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ ** ชมบรรยากาศแสงสียามค่ำคืน **

Day : 5

เมืองฉางซา (นั่งรถไฟความเร็วสูง) • วัดไคฟู • สนามบินฉางซาหวงหัว • สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง

โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน