เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@madamontour

Travel License : 11/05333

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน หนีห่าวเฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หุบเขาสี่ดรุณี 6วัน 5คืน (SL)

ทัวร์จีน หนีห่าวเฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หุบเขาสี่ดรุณี 6วัน 5คืน (SL)

ทัวร์จีน หนีห่าวเฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หุบเขาสี่ดรุณี 6วัน 5คืน (SL)

เที่ยวจีน หนีห่าวเฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หุบเขาสี่ดรุณี 6วัน 5คืน มหัศจรรย์ความงาม อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาเที่ยวอุทยานเต็มวัน) ชมอุทยานหวงหลง (รวมกระเช้า) สี่ดรุณี อุทยานซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน) เมืองเก่าซงพาน ถนนคนเดินจินหลี่+ไท่กู่หลี่ ชมแพนด้ายักษ์ปีนตึก

รหัสทัวร์

CN_SL00054 | T2G-TFU06SL

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

10 ต.ค. 67 - 04 ม.ค. 68

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

25,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Lion Air

ต.ค. 67

32,999฿

10-15

พ.ย. 67

25,999฿

19-24

ธ.ค. 67

28,999฿

05-10

28,999฿

10-15

29,999฿

23-28

29,999฿

24-29

29,999฿

26-31

32,999฿

28-02ม.ค.

32,999฿

30-04ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

32,999

-

-

7,900

7,000

-

30

19 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67

25,999

-

-

5,900

7,000

-

30

05 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67

28,999

-

-

5,900

7,000

-

30

10 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67

28,999

-

-

5,900

7,000

-

30

23 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67

29,999

-

-

5,900

7,000

-

30

24 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67

29,999

-

-

5,900

7,000

-

30

26 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

29,999

-

-

5,900

7,000

-

30

28 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68

32,999

-

-

7,900

7,000

-

30

30 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 68

32,999

-

-

7,900

7,000

-

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินดอนเมือง – สนามบินเฉิงตู - เข้าโรงแรม

Day : 2

เฉิงตู - สี่ดรุณี - อุทยานสี่ดรุณีซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน)

Day : 3

สี่ดรุณี – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เมืองโบราณซงพาน – จิ่วจ้ายโกว

Day : 4

อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รถบัสส่วนตัวเฉพาะกรุ๊ป - เต็มวัน)

Day : 5

อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมกระเช้า ขึ้น-ลง) - เมืองตูเจียงเยี่ยน

Day : 6

เมืองตูเจียงเยี้ยน - เฉิงตู – ไท่กู๋หลี วัดต้าฉือ - ถนนคนเดินซุนซีลู่ - หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก - สนามบินเฉิงตู - สนามบินดอนเมือง

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท สมาร์ท คอนเนค จำกัด

เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

0583959688

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง