เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@madamontour

Travel License : 11/05333

หน้าแรก

/

ทัวร์ไต้หวัน

/

ทัวร์ไต้หวัน Touch your heart Taiwan ไทเป ไทจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา จีหลง 5วัน 4คืน (JX)

ทัวร์ไต้หวัน Touch your heart Taiwan ไทเป ไทจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา จีหลง 5วัน 4คืน (JX)

ทัวร์ไต้หวัน Touch your heart Taiwan ไทเป ไทจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา จีหลง 5วัน 4คืน (JX)

เที่ยวไต้หวัน Touch your heart Taiwan ไทเป ไทจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา จีหลง 5วัน 4คืน เช็คอิน อุทยานเกาะเหอผิง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไทเป 101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดหลงซาน วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านประมงหลากสี ช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง ตลาดกลางคืนไทจง

รหัสทัวร์

TW_JX00040 | TJX27

ประเทศ

ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

13 ก.ค. 67 - 25 ก.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

20,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

STARLUX Airlines

ก.ค. 67

20,888฿

13-17

ก.ย. 67

21,888฿

21-25

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

13 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67

20,888

20,888

-

5,500

5,500

-

25

21 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

21,888

21,888

-

5,500

5,500

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน - เมืองเถาหยวน

Day : 2

เมืองเถาหยวน - เมืองหนานโถว – ร้านชา – วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง ณ ทะเลสาบ – เมืองไทจง - ตลาดกลางคืนไทจง

Day : 3

ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง

Day : 4

Cosmetic - เมืองจีหลง - อุทยานเกาะเหอผิง – หมู่บ้านชาวประมงหลากสี – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น(นั่งรถประจำทาง) - เมืองไทเป – ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

Day : 5

Germanium Shop - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท สมาร์ท คอนเนค จำกัด

เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

0583959688

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง