เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@madamontour

Travel License : 11/05333

หน้าแรก

/

ทัวร์เวียดนาม

/

ทัวร์เวียดนาม เรียล เรียล ฮานอย 5 ดาว สวยขยี้ใจ 4วัน 3คืน (TG)

ทัวร์เวียดนาม เรียล เรียล ฮานอย 5 ดาว สวยขยี้ใจ 4วัน 3คืน (TG)

ทัวร์เวียดนาม เรียล เรียล ฮานอย 5 ดาว สวยขยี้ใจ 4วัน 3คืน (TG)

เที่ยวเวียดนาม เรียล เรียล ฮานอย 5 ดาว สวยขยี้ใจ 4วัน 3คืน เมืองซาปา โบสถ์หินซาปา ถนนคนเดินซาปา MOANA CAFE หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต นั่งรถรางใหม่ล่าสุดสถานีซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า ฟานซีปัน ยอดเขาฟานซีปัน ฮาลอง ล่องเรือ AMBASSADOR DINNER CRUISE นั่งกระเช้า QUEEN CABLE CAR สวนญี่ปุ่น สะพาน KOI ชิงช้าสวรรค์ SUN WHEEL ฮานอย MEGA GRAND WORLD

รหัสทัวร์

VN_TG00010 | RJ-TGHAN07

ประเทศ

เวียดนาม

กำหนดการเดินทาง

11 ต.ค. 67 - 02 ม.ค. 68

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

23,919บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ต.ค. 67

23,919฿

11-14

พ.ย. 67

23,919฿

14-17

ธ.ค. 67

25,919฿

05-08

28,919฿

30-02ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

23,919

23,919

23,919

9,900

6,900

-

25

14 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67

23,919

23,919

23,919

9,900

6,900

-

25

05 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67

25,919

25,919

25,919

9,900

6,900

-

30

30 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68

28,919

28,919

28,919

9,900

6,900

-

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย – ลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม -จีน - เมืองซาปา - โบสถ์หินซาปา – ถนนคนเดินซาปา

Day : 2

MOANA CAFE – หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต – นั่งรถรางใหม่ล่าสุดสถานีซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า ฟานซีปัน - ยอดเขาฟานซีปัน

Day : 3

ซาปา - ฮานอย –ร้าน OTOP – ฮาลอง - ล่องเรือ AMBASSADOR DINNER CRUISE

Day : 4

ฮาลอง – นั่งกระเช้า QUEEN CABLE CAR – สวนญี่ปุ่น – สะพาน KOI – ชิงช้าสวรรค์ SUN WHEEL -ฮานอย - MEGA GRAND WORLD – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง