เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@madamontour

Travel License : 11/05333

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า (รถไฟความเร็วสูง) ไม่ลงร้านรัฐบาล 5วัน 4คืน (FD)

ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า (รถไฟความเร็วสูง) ไม่ลงร้านรัฐบาล 5วัน 4คืน (FD)

ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า (รถไฟความเร็วสูง) ไม่ลงร้านรัฐบาล 5วัน 4คืน (FD)

เที่ยวจีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า (รถไฟความเร็วสูง) ไม่ลงร้านรัฐบาล 5วัน 4คืน ต้าหลี่ แชงกรีล่า ช่องแคบเสือกระโจน (รวมค่าบันไดเลื่อน) เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง ลี่เจียง สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) โชว์ IMPRESSION LIJIANG หุบเขาสีน้ำเงิน (รวมรถอุทยาน) คุนหมิง (โดยรถไฟความเร็วสูง) วัดหยวนทง

รหัสทัวร์

CN_FD00198 | GO1KMG-FD004

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

20 ก.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

22,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia

ก.ค. 67

27,900฿

27-31

ส.ค. 67

27,900฿

10-14

24,900฿

23-27

ก.ย. 67

24,900฿

06-10

ต.ค. 67

27,900฿

11-15

26,900฿

13-17

27,900฿

20-24

26,900฿

26-30

24,900฿

27-31

พ.ย. 67

24,900฿

02-06

24,900฿

03-07

24,900฿

16-20

24,900฿

23-27

24,900฿

30-04ธ.ค.

ธ.ค. 67

27,900฿

01-05

27,900฿

07-11

25,900฿

14-18

25,900฿

15-19

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

27 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

27,900

27,900

27,900

5,900

-

20,900

26

10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67

27,900

27,900

27,900

5,900

-

20,900

26

23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

24,900

24,900

24,900

5,900

-

17,900

26

06 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

24,900

24,900

24,900

5,900

-

17,900

26

11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

27,900

27,900

27,900

5,900

-

20,900

26

13 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

26,900

26,900

26,900

5,900

-

19,900

26

20 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

27,900

27,900

27,900

5,900

-

20,900

26

26 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67

26,900

26,900

26,900

5,900

-

19,900

26

27 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67

24,900

24,900

24,900

5,900

-

17,900

26

02 พ.ย. 67 - 06 พ.ย. 67

24,900

24,900

24,900

5,900

-

17,900

26

03 พ.ย. 67 - 07 พ.ย. 67

24,900

24,900

24,900

5,900

-

17,900

26

16 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67

24,900

24,900

24,900

5,900

-

17,900

26

23 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67

24,900

24,900

24,900

5,900

-

17,900

26

30 พ.ย. 67 - 04 ธ.ค. 67

24,900

24,900

24,900

5,900

-

17,900

26

01 ธ.ค. 67 - 05 ธ.ค. 67

27,900

27,900

27,900

5,900

-

20,900

26

07 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67

27,900

27,900

27,900

5,900

-

20,900

26

14 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67

25,900

25,900

25,900

5,900

-

18,900

26

15 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67

25,900

25,900

25,900

5,900

-

18,900

26

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – คุนหมิง – ต้าหลี่

Day : 2

วัดเจ้าแม่กวนอิม – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ -ช่องแคบเสือกระโจน +(ค่าบันไดเลื่อน ขึ้น ลง)-เมืองโบราณแชงกรีล่า

Day : 3

วัดลามะซงจ้านหลิน -ลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง

Day : 4

ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) – โชว์ IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาน้ำเงิน (รวมรถอุทยาน) – คุนหมิง (โดยรถไฟความเร็วสูง)

Day : 5

วัดหยวนทอง –คุนหมิง-กรุงเทพ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง