เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@madamontour

Travel License : 11/05333

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เที่ยว 2 เมืองโบราณ สัมผัสมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติที่งดงาม 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เที่ยว 2 เมืองโบราณ สัมผัสมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติที่งดงาม 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เที่ยว 2 เมืองโบราณ สัมผัสมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติที่งดงาม 6วัน 5คืน

เที่ยวจีน ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น เขาเทียนเหมินซาน หมู่บ้านน้ำตกฟูหรงเจิ้น เมืองโบราณเฟิ่งหวง ชมการแสดงโชวร์สุดอลังการ

รหัสทัวร์

CN_FD00124 | BYG24031FDB

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

22 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

31,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia

มิ.ย. 67

31,900฿

08-13

31,900฿

13-18

31,900฿

22-27

31,900฿

27-02ก.ค.

ก.ค. 67

31,900฿

11-16

31,900฿

20-25

31,900฿

25-30

ส.ค. 67

31,900฿

08-13

31,900฿

17-22

31,900฿

22-27

31,900฿

31-05ก.ย.

ก.ย. 67

31,900฿

05-10

31,900฿

07-12

31,900฿

12-17

31,900฿

14-19

31,900฿

19-24

31,900฿

21-26

ต.ค. 67

31,900฿

12-17

31,900฿

17-22

31,900฿

19-24

31,900฿

24-29

31,900฿

26-31

31,900฿

31-05พ.ย.

พ.ย. 67

31,900฿

09-14

31,900฿

14-19

31,900฿

23-28

31,900฿

28-03ธ.ค.

ธ.ค. 67

31,900฿

07-12

31,900฿

12-17

31,900฿

21-26

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

13 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67

31,900

-

-

36,400

-

-

20

22 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67

31,900

-

-

36,400

-

-

20

27 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67

31,900

-

-

36,400

-

-

20

11 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67

31,900

-

-

36,400

-

-

20

20 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67

31,900

-

-

36,400

-

-

20

25 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

31,900

-

-

36,400

-

-

20

08 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

31,900

-

-

36,400

-

-

20

17 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67

31,900

-

-

36,400

-

-

20

22 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

31,900

-

-

36,400

-

-

20

31 ส.ค. 67 - 05 ก.ย. 67

31,900

-

-

36,400

-

-

20

05 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

31,900

-

-

36,400

-

-

20

07 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67

31,900

-

-

36,400

-

-

20

12 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

31,900

-

-

36,400

-

-

20

14 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67

31,900

-

-

36,400

-

-

20

19 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

31,900

-

-

36,400

-

-

20

21 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67

31,900

-

-

36,400

-

-

20

12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

31,900

-

-

36,400

-

-

20

17 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

31,900

-

-

36,400

-

-

20

19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

31,900

-

-

36,400

-

-

20

24 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

31,900

-

-

36,400

-

-

20

26 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67

31,900

-

-

36,400

-

-

20

31 ต.ค. 67 - 05 พ.ย. 67

31,900

-

-

36,400

-

-

20

09 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67

31,900

-

-

36,400

-

-

20

14 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67

31,900

-

-

36,400

-

-

20

23 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67

31,900

-

-

36,400

-

-

20

28 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67

31,900

-

-

36,400

-

-

20

07 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67

31,900

-

-

36,400

-

-

20

12 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67

31,900

-

-

36,400

-

-

20

21 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67

31,900

-

-

36,400

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินต้าหยงเมืองจางเจียเจี้ย - สวนวัฒนธรรมถูเจีย – ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น

Day : 2

ภูเขาเทียนเหมินซาน ( นั่งกระเช้า + บันไดเลื่อน) – ประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว (รวมค่าหุ้มรองเท้า) – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย

Day : 3

เมืองฟูหรงเจิ้น(ล่องเรือ) - เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง

Day : 4

เมืองเฟิ่งหวง- อุทยานจางเจียเจี้ย – เขาเทียนจื่อซาน - ลำธารแส้ม้าทอง – สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว – ชมโชว์รักพันปี หมายเหตุ : หากโชว์จิ้งจอกขาวเปิดทำการแสดง ทางบริษัทจะเปลี่ยนนำท่านชมโชว์จิ้งจอกขาวแทนโชว์รักพันปี

Day : 5

ภาพเขียนสิบลี้ –ถ้ำมังกรเหลือง (ล่องเรือ) - สะพานกระจก - แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย

Day : 6

จางเจียเจี้ย - ทะเลสาบเป่าเฟิงหู – ท่าอากาศยานดอนเมือง

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

บริษัท สมาร์ท คอนเนค จำกัด

เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

0583959688

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง