บริการ Visa

ออสเตรเลีย

Visa

วีซ่า หรือ Visa คือ เอกสารที่ใช้ประกอบกับหนังสือเดินทาง เพื่อใช้เข้าประเทศที่ผู้เดินทางต้องการจะไปเที่ยว หรือแม้กระทั่งทำงาน โดยจะมีช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ว่าคุณสามารถอยู่ได้ภายในระยะเวลาเท่าไหร่ ซึ่งวีซ่า (Visa) จะต้องออกโดยสถานทูตของประเทศที่ผู้เดินทางต้องการจะไปเท่านั้นไม่สามารถใช้แทนกันได้ และผู้เดินทางจำเป็นต้องแสดงวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกครั้ง อย่างไรก็ตามการขอวีซ่าแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ทั้งเงื่อนไข เอกสาร ความยากในการขอ และระยะเวลาของวีซ่าที่สามารถขอได้ คุณจึงควรศึกษาให้ละเอียดทุกครั้งก่อนที่จะไปขอวีซ่า เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานั่นเองเชงเก้นวีซ่า คือ ใบอนุญาตเข้าประเทศ เพื่อการไปเยือนในระยะสั้นหรือชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน ภายในเวลา 180 วัน โดยเชงเก้นวีซ่าหนึ่งประเทศจะให้สิทธิ์ในการเดินทางเข้าทุกประเทศในเขตเชงเก้น แต่จะต้องทำการยื่นขอวีซ่าจากประเทศที่เป็นจุดหมายหลักก่อน ซึ่งเงื่อนไขในการอนุมัติเชงเก้นวีซ่า คือ คุณจะต้องเดินทางออกจากประเทศในเขตเชงเก้นก่อนวีซ่าจะหมดอายุ นอกจากนี้ คุณจะต้องมีเงินเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในขณะที่อยู่ในประเทศและจะต้องมีการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทางด้วย